Υδραυλικοί Βραχίονες: Ανυψώστε ένα φορτίο χρησιμοποιώντας Υδραυλικούς Βραχίονες!


#1

Αυτή η πρόκληση εισάγει τους μαθητές στο πεδίο της εφαρμοσμένης μηχανικής. Οι μαθητές διερευνούν τις επιστημονικές αρχές της υδροστατικής πίεσης, της ροπής, της Αρχής του Πασκάλ και στη συνέχεια κατασκευάζουν ένα μοντέλο υδραυλικού βραχίονα, αντιλαμβανόμενοι παράλληλα πώς εφαρμόζουν οι μηχανικοί τις γνώσεις τους πάνω στις προαναφερόμενες επιστημονικές αρχές και νόμους, ούτως ώστε να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν μηχανήματα που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές μεγάλης κλίμακας. Η υδραυλική περιλαμβάνει ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Η πρόκληση αυτή μπορεί να λάβει χώρα είτε σε σχολεία, είτε σε μουσεία επιστημών, είτε σε εργαστήρια επιστημονικών εκθέσεων. Πρωταρχικός σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι να παρακινήσει τους μαθητές και τους νέους να ενδιαφερθούν για την επιστήμη και την εφαρμοσμένη μηχανική. Γενικά, οι υδραυλικοί βραχίονες μπορεί να εξάψουν και να αναπτύξουν την έμφυτη περιέργεια των νέων, καθιστώντας πολύ πιο ελκυστική τη διαδικασία μάθησης γύρω από την επιστήμη.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/72?fbclid=IwAR02DbjZd_aBkUEJo0okY2SB9HSFPEcwv0xtCci9xvZTFNHpJSxnnr1yxMc