ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ


#1

Από την αρχαιότητα ήδη, ο Άνθρωπος προσπαθούσε να ερμηνεύσει και να προβλέψει τα ουράνια φαινόμενα, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία περιγραφικών μοντέλων για τη δομή του Κόσμου. Η γεωκεντρική θεώρηση της λειτουργίας του Κόσμου, βασισμένη στις απόψεις του Αριστοτέλη, του Πτολεμαίου κ.ά. επικράτησε από τα αρχαία χρόνια μέχρι και το Μεσαίωνα και αποτέλεσε το βασικό πυλώνα της εξήγησης των αστρονομικών παρατηρήσεων. Η μεταστροφή στην ηλιοκεντρική θεωρία με κύριους εκφραστές της εποχής τον Κοπέρνικο, τον Γαλιλαίο, τον Κέπλερ και τον Νεύτωνα αποτέλεσε ένα καθοριστικό βήμα προς την κατανόηση της Φύσης.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://olcms.stem4youth.pl/content_item/detail/63?fbclid=IwAR0wZyGmfyVKu2Xd40X_1FCyqkBWqprZwxVcTxb-0Brd21KdGOkv7AItPEU